ผลิตภัณฑ์ ออร์แกนิค ?

 

organic 3

 

ปัจจุบันนี้เรามักได้ยินคำว่า ออร์แกนิค  กันคุ้นหู จากผลิตภัณฑ์ต่างๆที่วางจำหน่ายในตลาด ทำไมต้องออร์แกนิคและมันมีประโยชน์อะไร วันนี้เรามาหาคำตอบกัน..

ออร์แกนิค หากแปลตรงตัวจะหมายถึงสาขาวิชาเคมีที่ว่าด้วยเคมีอินทรีย์หรือการศึกษาที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงคำว่า ออร์แกนิค จะหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากพื้นฐานอันแท้จริงของธรรมชาติ โดยไม่มีการปนเปื้อนของสารสังเคราะห์ใดๆ ที่เกิดจากการประยุกต์เทคโนโลยีหรือสารเคมีใดๆ ซึ่งเป็นภัยร้ายที่แอบแฝงอยู่รอบๆตัวเราโดยที่คาดไม่ถึง  ที่ผ่านมาออร์แกนิค มักจะถูกรวมเข้าไว้กับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ  (Natural Products) ซึ่งนับเป็นความเข้าใจที่ผิดกับความจริงพอสมควร เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลิตผลจากผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติเท่านั้น

ออร์แกนิค คือ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ปลูกโดยวิธีทางการเกษตร ที่ปลูกโดยวิธีเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นวิธีการปลูก ที่ควบคุมไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิต ดังนั้นผู้ผลิตจะต้องมีการเตรียมดินและน้ำเป็นเวลาหลายปี เพื่อไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อนหลงเหลืออยู่เลย นอกจากนั้นยังต้องใช้ปุ๋ยที่ทำจากธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีใดๆในการปลูก ผลิตภัณฑ์ ออร์แกนิคจะถูกควบคุมจนถึงขบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยให้มีการเจือปนของสารเคมีน้อยที่สุดอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจะถูกแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆตามสัดส่วนของวัตถุดิบและส่วนผสมซึ่งเกิดจากการเพาะปลูกด้วย กระบวนการออร์แกนิค นับตั้งแต่ 75-100%  โดยการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานขององค์กรออร์แกนิคที่ได้รับการยอมรับ

ด้วยกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจึงทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคมีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ ชนิดเดียวกันเพราะต้นทุนการผลิตที่สูงและข้อจำกัดในการควบคุมคุณภาพ จึงทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ ออร์แกนิคได้ในปริมาณมากเช่นเดียวกับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม

 

มาตรฐานของการรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค จะเริ่มตรวจสอบตั้งแต่แหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบวิธีการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง กระบวนการในการนำไปใช้หรือการแปรรูป จนสุดท้ายคือผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จออกมา ซึ่งในแต่ละขั้น ตอนจะมีการรับรองมาตรฐานโดยองค์กรที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลแต่ละประเทศ ดังนั้นมาตรฐานออร์แกนิคจึงอาจแตกต่างกันไปใน แต่ละประเทศ

การกล่าวอ้างว่าผลิตภัณฑ์เป็นออร์แกนิคนั้น จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการรับรองจากสถาบันในแต่ละปรเทศเท่านั้น และจะ ต้องมีตราประทับบนฉลากอย่างชัดเจนว่าได้รับการรับรองจากประเทศใดหรือกลุ่มประเทศใด ผู้ผลิตไม่สามารถใช้คำว่า “ออร์แกนิค”บนฉลากสินค้าหรือการโฆษณาได้โดยไม่ได้รับการรับรอง

 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการใช้คำเพื่อบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์เข้าเกณฑ์ออร์แกนิค ระดับใด ดังนี้

‘Certified Organic’ หมายความว่าในผลิตภัณฑ์นั้นๆใช้วัตถุดิบอย่างน้อย 95% ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นวัตถุดิบออร์แกนิค

‘Made with organic ingredients’ หมายถึงผลิตภัณฑ์นั้นๆใช้วัตถุดิบอย่างน้อย 70%  ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นวัตถุดิบ

ออร์แกนิค sirisheeva

 

ออร์แกนิคกับสุขภาพที่ดี

ออร์แกนิคเกิดจากระบบนิเวศน์ที่สมดุล ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตทั้งระบบมีความสมบูรณ์ เมื่อคนเราได้บริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากวัตถุดิบที่มีความสมบูรณ์เหล่านี้จะทำให้กลไกการ ทำงานในร่างกายเป็นไปอย่างสมบูรณ์ โดนเฉพาะคุณค่าของแร่ธาตุธรรมชาติที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์จะยังคงสภาพและให้ประโยชน์กับร่างกายได้เต็มที่เนื่องจากไม่ถูกทำให้เสื่อมสภาพด้วยสาร เคมีหรือกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม

เด็ก สตรีที่ตั้งครรภ์ ผู้ป่วยและคนชรา คือ กลุ่มคนที่มีร่างกายอ่อนแอและง่ายต่อการรบกวนของสารเคมีต่างๆโดยเฉพาะต่อระบบภูมิคุ้มกัน จนก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยในที่สุด โดยเฉพาะ โรคมะเร็งซึ่งมีสาเหตุมาจากการสะสมของสารแปลกปลอมสะสมอยู่ในร่างกายเป็นระยะเวลานานจนก่อเกิดเนื้อร้ายนำไปสู่ความผิดปกติของร่างกายจนเสียชีวิตในที่สุด

 

เครื่องสำอางออร์แกนิค

จะต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ

พืชวัตถุดิบที่นำมาใช้จะต้องเพาะปลูกบนแปลงเกษตรที่ปราศจากสารเคมี กล่าวคือ ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ บนพื้นที่ เพาะปลูกนั้นๆเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี ก่อนที่จะสามารถปลูกพืชที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างสิ้นเชิงระหว่างการเพาะปลูกวัตถุดิบ  ผลิตภัณฑ์จะต้องปราศจากสารเหล่านี้คือ สารสังเคราะะห์ใดๆที่ใช้เพื่อรักษาอายุของผลิตภัณฑ์ให้ยาวนาน, รสชาติ สังเคราะห์, สีสังเคราะห์, น้ำมันที่สกัดจากแร่, สารเคมี, สารสกัดจากสัตว์, สารทำละลายทางเคมี หรือสารประกอบเคมีที่ สังเคราะห์ขึ้น

จุดเด่นของเครื่องสำอางออร์แกนิค

– ในเครื่องสำอางจะไม่มีสารเคมี หรือมีในปริมาณที่น้อยมากจนไม่มีผลต่อสุขภาพผู้ใช้

– ปราศจากสารก่อมะเร็งอย่างสิ้นเชิง

– ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือเกิดอาการแพ้ที่น้อยกว่าเครื่องสำอางปกติ

– สามารถใช้ได้บ่อยและต่อเนื่องเท่าที่ต้องการ เนื่องจากไม่มีสารตกค้างในร่างกาย

– เนื่องจากสารต่างๆที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางจะซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่กระแสเลือด และก่อให้เกิดผลต่างๆภายใน ร่างกายได้ ดังนั้นเครื่องสำอางออร์แกนิคซึ่งปราศจากสารเคมีและสารก่อมะเร็งจึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และ สามารถใช้เป็นส่วนช่วยในการบำบัดได้อีกด้วย

 

 

บริษัท ไวต้าเมคเกอร์ จำกัด
สอบถามข้อมูลหรือปรึกษาการผลิตเครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
91/3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 02-107-1606
แฟกซ์. 02-107-0110
E-mail : info@vitamaker.co.th

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *